Parteneri

Partenerul 1 – S.C. Estetic Clas S.R.L. este o societate comercială cu răspundere limitată, înfiinţată în anul 2000 şi are ca OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE – Alte forme de învăţământ n.c.a., cod CAEN 8559. Începand cu anul 2005, societatea a realizat cursuri de formare pentru un număr de peste 2200 de persoane. Partenerul deţine calitatea de Furnizor de servicii de consiliere şi a consiliat un număr de aproximativ 700 de persoane.

Experienţa pe proiecte – A finalizat cu succes proiectul POSDRU/108/2.3/G/79290 „Calificarea/recalificarea angajaţilor o şansă în plus pentru dezvoltarea sectorului construcţii”, în care a avut calitatea de solicitant. În cadrul proiectului mai sus menţionat, au fost consiliate un număr de 518 persoane.

Implicare în derularea proiectului – P1 va furniza suport managerului de proiect în managementul implementării proiectului şi va fi implicat în următoarele activităţi ale proiectului:

 • Activitatea 1. Managementul proiectului – prin includerea în echipa de management a unui responsabil, care va ţine în permanenţă legătura dintre solicitant şi partener în ceea ce priveşte activităţile proiectului.
 • Activitatea 2 – Achiziţii necesare desfăşurării proiectului – se vor elebora procedurile de achiziţii şi se vor încheia contractele la nivelul partenerului 1.
 • Activitatea 3. Campanii de informare şi conştientizare – partenerul 1 va organiza 10 campanii în licee din judeţul Dâmboviţa prin care va promova beneficiile participării la servicii de orientare şi consiliere profesională şi va mediatiza oportunităţile de facilitare a tranziţiei de la statutul de elev la cel de angajat.
 • Activitatea 4. Servicii de orientare şi consiliere profesională – Partenerul 1 este răspunzator de derularea activităţii de consiliere pentru 450 elevi.

Persoana de contact:

 • Gâlmeanu Nurdan
 • funcţia în cadrul proiectului: coordonator proiect partener 1
 • tel: 0736333244
 • e-mail: galmeanunurdan@yahoo.com

Partenerul 2 – Liceul tehnologic Nicolae Mihăescu din Târgovişte

Bazele învăţământului tehnic în domeniul construcţiilor din judeţul Dâmboviţa s-au realizat începând cu anul 1971 prin înfiinţarea Grupului Şcolar Construcţii – Montaj care funcţionează în sediul din strada G-ral I. E. Florescu, nr. 20. Situat într-o zonă urbană, în oraşul Târgovişte, într-un cadru natural adecvat specializărilor pe care le slujeşte şi având o activitate de 42 ani, LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE MIHĂESCU” este unul din avanposturile reformei învăţământului. Cu o activitate neîntreruptă, liceul are în prezent un colectiv profesoral de 26 de cadre didactice şi se prezintă azi ca un complex şcolar, un adevărat campus, a cărui bază materială s-a transformat, s-a modernizat şi adaptat noilor oferte educaţionale.

Experienţa pe proiecte – Liceul Tehnologic “Nicolae Mihăescu” s-a implicat în numeroase proiecte:

1. Proiecte PHARE

a. Phare 2001 TVET – “Dezvoltarea resurselor umane”

b. Programului PHARE 2002 Coeziune Economică şi Socială CFP 1/2004 – Programul Dezvoltarea resurselor umane, titlul proiectului fiind „Croieşte-ţi un alt drum cu noi”

c. “Construieşte-ţi viitorul, continuă să fii activ!” în parteneriat cu S.C. Mineral SA

d. “Dezvoltarea abilităţilor forţei de muncă prin susţinerea de cursuri în domeniul construcţiilor” în parteneriat cu S.C. Acant SRL

e. “Calificarea şomerilor în noi tehnologii de sudare, la standarde europene” în parteneriat cu S.C Acant SRL

2. Proiect POSDRU/90/2.1/S/53676 Pas cu pas spre viaţa activă – Proiect derulat în perioada 2010-2012:

a. Activităţi de consiliere privind orientarea profesională a elevilor indecişi ai claselor terminale ale nivelului 3 de calificare, ruta directă şi progresivă din IPT

3. Proiect POSDRU/90/2.1/S/56514 MONINSERT

a. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor de nivel tehnic şi profesional nivel 1 şi nivel 2 de calificare – perioada 2010 – 2012.

4. Proiect POSDRU/912.2/S/62220

a. Educaţia, şansa noastră pentru un viitor comun!, Axa prioritară 2: “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie: 2.2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

5. Proiect bilateral Comenius

a. “Dance of cultures – Folk Dances” implementat prin programul European “Învăţare pe tot parcursul vieţii”, derulat în perioada 2008 – 2010 în parteneriat cu Aydin Sosyal Bilimler Lisesi din orasul Aydin, Turcia.

Implicare în derularea proiectului – P2 va furniza suport managerului de proiect în managementul implementării proiectului şi va fi implicat în următoarele activităţi ale proiectului:

 • Activitatea 1. Managementul proiectului – prin includerea în echipa de management a unui responsabil, care va ţine în permanenţă legătura dintre solicitant şi partener în ceea ce priveşte activităţile proiectului;
 • Activitatea 2. Achiziţii necesare desfăşurării proiectului – se vor elebora procedurile de achiziţii şi se vor încheia contractele la nivelul partenerului 2.
 • Activitatea 3. Organizare, implementare, monitorizare şi evaluare a stagiului de pregatire practică – prin intermediul monitorului de practică, se vor elabora documentele suport (caiete de practică, fişe de observaţie), se vor încheia acordurile de practică şi se va asigura supravegherea bunei desfăşurări a stagiului de pregatire practică.

Persoana de contact:

 • ing. Cristea Elena, director
 • funcţia în cadrul proiectului: coordonator proiect partener2
 • tel. – 0726964379
 • e-mail – cristeaelenatgv@yahoo.com

Informaţii despre solicitant: S.C. CONFORT DÂMBOVIŢA S.A.

Solicitantul este una din primele 5 firme de construcţii din judeţul Dâmboviţa. Deţine toate dotările şi utilajele necesare pentru derularea orelor de practică şi are personal calificat şi specializat pentru a avea rol de tutori în cadrul instruirii practice. Solicitantul a implementat mai multe proiecte cu finanţare europeană: POSDRU/108/2.3/G/79290 – în calitate de partener pentru derularea cursurilor practice în domeniul construcţiilor; are în derulare proiecte de tip GAL finanţate din FEADR. În acest context, experienţa solicitantului este relevantă în relaţie cu nevoile de instruire şi capacitatea destul de redusă a unităţilor de învăţământ, în a face faţă exigenţelor actuale de pregătire practică a elevilor astfel încât aceasta să fie cel puţin la un nivel minim în vederea integrării lor în piaţa muncii.

Persoana de contact:

 • ing. Gâlmeanu Florian
 • funcţia în proiect: responsabil evaluare internă şi vizibilitate
 • tel. – 0722362896
 • e-mail – galmeanuflorian@yahoo.com

MANAGER DE PROIECT:

 • prof. Stefan Virgil
 • tel. – 0720248086
 • e-mail – stefan.virgil@yahoo.com